rregulla

Këto rregullore të dyqanit në internet, përcaktojnë rregullat për funksionimin e dyqanit online të drejtuar me emrin "Moi Mili" në adresën e Internetit www.moimili.net, dhe kushtet për lidhjen dhe zbatimin e kontratave për shitjen e mallrave me blerës, përmes dyqanit. Këto rregullore bëhen pjesë e kontratës së lidhur midis Shitësit dhe Blerësit.

Pavarësisht nga blerjet e bëra përmes dyqanit në internet, Blerësi ka të drejtë, përpara se të vendosë porosinë, të negociojë të gjitha dispozitat e kontratës me Shitësi, përfshirë ato që ndryshojnë dispozitat e rregulloreve të mëposhtme. Këto negociata duhet të zhvillohen përmes postës elektronike ose me shkrim dhe drejtohen në adresën e korrespondencës së Shitësit: Moi Mili Klaudia Wcisło me zyrën e saj të regjistruar në Varshavë, Rruga Bronowska 7D, 03-995 Varshavë. Në rast të dorëheqjes së blerësit nga mundësia e lidhjes së një kontrate përmes negociatave individuale, do të zbatohen rregulloret e mëposhtme dhe ligji në fuqi.

1. INFORMACION P ABR Dyqanin ONLINE

1.1. Dyqan online që operon në www.moimili.net është në pronësi të Klaudia Wcisło që zhvillon veprimtari biznesi nën kompaninë Moi Mili Klaudia Wcisło me seli në Varshavë, rrugë Bronowska 7D, 03-995 Varshavë, e regjistruar në Regjistrin Qendror të Aktivitetit Ekonomik të mbajtur nga Ministri i Ekonomisë, me numrin NIP 9930439924, REGON 146627846, më poshtë i referuar si "Shitësi".

1.2. Të dhënat e dyqanit:
Llogari bankare:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Ruani të dhënat e korrespondencës:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
03-995 Warszawa
e-mail:
moimili.info@gmail.com
telefoni i kontaktit: + 881 543 398

2. FJALORI
Shprehjet e renditura më poshtë kanë kuptimet e dhëna më poshtë në Rregullore:

"Blerësi" - nënkupton klientin e dyqanit, d.m.th një person fizik me zotësi të plotë juridike, një person juridik ose një njësi organizative që nuk është person juridik, i cili ligji i jep aftësi juridike, i cili lidh një kontratë të shitjes së mallrave me Shitësin për një qëllim që nuk lidhet drejtpërdrejt me veprimtarinë e tij të biznesit ose profesional, domethënë për të përmbushur nevojat e tyre;

'Rregulloret "- nënkupton këto rregullore të dyqanit në internet" Moi Mili "në pronësi të Shitësit;
"Shitësi" - ka kuptimin e specifikuar në pikën 1.1;
"Dyqan" - nënkupton dyqanin online "Moi Mili" në pronësi të Shitësit, që operon në
www.moimili.net shitja e mallrave tek blerësit.
"Vërtetim i blerjes" - një faturë, faturë ose dëftesë e lëshuar në përputhje me Ligjin për taksën e mallrave dhe shërbimeve të 11 Mars 2004 të ndryshuar dhe ligjit tjetër në fuqi.

3. OFERTA DYQANI

3.1. Shitësi shet mallra përmes Internetit rreth orës - duke plotësuar formularin në faqen e internetit të dyqanit, me email në: www.moimili.net dhe me telefon në + 48 881 543 398 në orë 8-16. Kushti i vendosjes së një porosie përmes Internetit është plotësimi i saktë i formularit të porosisë me detajet e adresës dhe pagesa në përputhje me këto rregullore.

3.2. Emrat dhe markat e prodhuesve janë të drejtat e pronësisë intelektuale të pronarëve të tyre dhe paraqiten në Dyqan vetëm për qëllime informative. Produktet dhe informacionet e paraqitura rreth tyre, përfshirë listat e çmimeve, fotot dhe imazhet e mallrave nuk përbëjnë një reklamë ose ofertë në kuptimin e ligjit, por janë vetëm informacion tregtar për mallrat dhe mund të jenë pak më të ndryshme nga gjendja aktuale.

3.3. Sasia dhe lloji i mallrave të ofruara në Dyqan janë të ndryshueshme dhe janë subjekt i azhurnimit të vazhdueshëm.

3.4. Numri i mallrave të mbuluar nga çdo promovim në Dyqan është i kufizuar. Shitja e tyre kryhet në bazë të porosisë së vendosur të konfirmuar nga dyqani, ndërsa rezervat e fundit.

4. MIMET E MALLRAVE

4.1. Mimi i të gjitha të dukshme në faqen e internetit të dyqanit në internet www.moimili.net mallrat janë një çmim bruto (d.m.th. përfshin TVSH) dhe shprehet në zlotys polake. Mimet e mallrave nuk përfshijnë kostot e dorëzimit, të cilat përcaktohen sipas një liste të veçantë të çmimeve të dorëzimit.

4.2 Pricesmimet që shfaqen në faqen e internetit të dyqanit www.moimili.net , si dhe përshkrimet e mallrave përbëjnë vetëm informacion tregtar dhe jo një ofertë në kuptim të Kodit Civil. Lidhja - për qëllime të lidhjes së një kontrate specifike - ato fitojnë vetëm sa më shpejt që Shitësi konfirmon pranimin e urdhrit për ekzekutim.

4.3 pricemimi i dhënë për secilin produkt është i vlefshëm derisa të zgjasin rezervat. Dyqani rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet e mallrave në ofertë, të prezantojë mallra të reja në ofertën e dyqanit, të kryejë dhe anulojë fushata promovuese në faqet e dyqanit, ose të bëjë ndryshime në to. Një ndryshim në çmimin e mallrave nuk ndikon në urdhërat e pranuar për zbatim dhe konfirmuar.

5. P CONRFUNDIMI I KONTRATTS DHE ZBATIMI I KONTRATS

5.1. Procesi i renditjes fillon duke klikuar butonin "shtoni në shportë" ngjitur me produktin e zgjedhur. Blerësi, pas zgjedhjes përfundimtare të mallrave që synon të blejë, klikon butonin "porosinë". Pastaj, Blerësit i kërkohet të sigurojë një adresë e-mail, zgjedhjen e mënyrës së dorëzimit dhe llojin e pagesës. Pas përfundimit të informacionit të nevojshëm, Blerësi klikon butonin "Vazhdo". Blerësit i kërkohet të sigurojë adresën në të cilën duhet të dorëzohen mallrat e porositura.

5.2. Para porositjes përfundimtare, Blerësi mund të lexojë informacionin në lidhje me porosinë e vendosur, e cila përfshin, ndër të tjera llogaritja e mallrave të porositura, njësia e tyre dhe çmimi i përgjithshëm, vlera e çdo zbritje dhe kostot e dorëzimit. Pas përfundimit të të dhënave të nevojshme për të dërguar mallrat e porositura, Blerësi klikon butonin "porositja e vendit".

5.3. Duke klikuar butonin "porositja e vendit", Blerësi i paraqet Shitësit një ofertë për të blerë mallrat e treguara në porosinë, në kushtet e specifikuara në të dhe që vijnë nga Rregulloret ("vendosja e porosisë", "porosia e vendosur"). Porosia konsiderohet një ofertë e vlefshme dhe detyruese për blerjen e mallrave nga Blerësi vetëm nëse formulari i porosisë është plotësuar saktë nga Blerësi dhe i është dërguar Shitësit duke përdorur sistemin dhe mekanizmat që gjenden në faqet e Dyqanit, duke klikuar butonin "porositja e vendit", përveç nëse ligji parashikon ndryshe. Vendosja e një porosie nuk është e barabartë me pranimin e saj nga Shitësi.

5.4. Pas klikimit të butonit "porositja e vendit", Shitësi do të gjenerojë informacione në lidhje me detajet e porosisë, të cilat do të dërgohen në adresën e postës elektronike të blerësit të dhënë në formularin e porosisë ("porosia përmbledhëse e porosisë", "përmbledhja e porosisë"). Dërgimi i informacionit nga Shitësi në lidhje me detajet e porosisë nuk përbën përfundimin e kontratës, por ka për qëllim vetëm të informojë Blerësit se porosia ka arritur Dyqanin.

5.5. Mesazhi përmbledhës i porosisë përmban gjithashtu një kërkesë për pagimin e shumës (çmimin e mallrave dhe tarifat e transportit) që vijnë nga urdhri i vendosur. Blerësi merr përsipër të paguajë një shumë parash në lidhje me porosinë e vendosur, me kushtet dhe brenda afateve që rrjedhin nga këto Rregullore.

5.6. Pas bërjes së pagesës nga Blerësi, Shitësi informon Blerësi me e-mail për pranimin e porosisë për ekzekutim. Marrëveshja e shitjes përmbyllet kur Blerësi merr një mesazh nga Shitësi që konfirmon pranimin e urdhrit të vendosur për ekzekutim. Kusht i pranimit të një porosie është disponueshmëria e produktit në depon e Dyqanit.

5.7. Shitësi ruan të drejtën të verifikojë porosinë në rastet e dyshimit të arsyeshëm (p.sh. sigurimi i një adrese dorëzimi jo-ekzistuese) dhe në rast të mosarritjes së blerësit për të zbatuar dispozitat e këtyre rregulloreve. Në rast të situatave të përmendura më lart, Shitësi mund të tërhiqet nga kontrata, për të cilën Blerësi do të njoftohet me postë elektronike.

5.8. Për të vendosur një porosi, është e nevojshme që klienti të sigurojë të dhënat e mëposhtme: emrin dhe mbiemrin, (emrin e kompanisë, numrin e identifikimit tatimor), adresën e dorëzimit, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit që mundëson verifikimin e porosisë së vendosur.

5.9. Para se të konfirmoni pranimin e porosisë nga Shitësi, Blerësi mund të paraqesë një korrigjim të porosisë me postë elektronike në adresën e mëposhtme: moimili.info@gmail.com, dhe për vlefshmërinë e tij, një korrigjim i tillë duhet të miratohet me postë elektronike nga Shitësi. Kjo nuk ndikon në të drejtat e blerësit që vijnë nga tërheqja.

5.10. Subjekti i blerë i kontratës dërgohet, së bashku me dokumentin e shitjes të zgjedhur nga Blerësi, llojin e dorëzimit të zgjedhur nga Blerësi në vendin e dorëzimit të treguar nga Blerësi në porosi.
5.11 Pas dërgimit të porosisë tek Blerësi, Dyqani do të krijojë një e-mail (nëse është e mundur) me informacion në lidhje me dërgesën.

6. Dërgesa dhe dorëzimi i mallrave

6.1. Shitësi kryen urdhra në të gjithë botën duke dërguar me korrier ose postë polake.

6.2. Dorëzimi i mallrave bëhet sipas dëshirës së Blerësit në rendin e vendosur përmes;

a) Zyra postare polake ose ndërmarrja korrier,
b) Me marrje personale me takim me telefon ose me postë elektronike.

6.3. Kostoja e transportit ngarkohet nga Blerësi i cili informohet për koston totale të dorëzimit përpara se të vendosni porosinë. Përmbledhja e porosisë që përmban informacion në lidhje me porosinë dhe koston e dorëzimit do t'i dërgohet blerësit me postë elektronike, pas vendosjes së porosisë, në adresën e dhënë në formularin e porosisë.

6.4. Blerësi duhet të kontrollojë gjendjen e parcelës gjatë pranimit në prani të një punonjësi të ndërmarrjes ndërlidhës ose Poczta Polska. Në rast të dëmtimit të parcelës, Blerësi është i detyruar ta raportojë këtë fakt në korrier dhe të hartojë një raport ankesash dhe të informojë Dyqanin për këtë fakt.

6.5. Kostoja e dërgimit të huaj përcaktohet individualisht nga Blerësi dhe Shitësi me postë elektronike, sipas tarifës së kompanisë korrier.

6.6. Shitësi nuk dorëzon para në dorëzim.

7. KOHA PRODHIMI TD ORS

7.1. Koha e përpunimit të porosisë nënkupton kohën e nevojshme për përgatitjen e porosisë për dërgesë. Shitësi merr përsipër të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar që arrin maksimumin e ditëve të punës 3-5 nga momenti kur shuma e duhur për porosinë është pranuar në llogarinë bankare të Shitësit.

7.2. Urdhërat e vendosura të Shtunën ose të Dielën, ose festat publike, kryhen brenda ditëve të punës 3-5 nga dita e parë e punës, por duke përjashtuar festat e mëpasshme publike.

7.3. Shitësi rezervon të drejtën për t'u pezulluara bërja e dërgesave nga Dyqani për një periudhë të caktuar, e treguar në secilin rast paraprakisht në faqen e internetit www.moimili.net. Porositë nuk do të përpunohen brenda një afati të tillë të caktuar, dhe afati i fundit për plotësimin e porosive të përcaktuara në pikën 7.1 do të zgjatet automatikisht dhe do të fillojë të funksionojë në ditën e parë të punës pas afatit.

8. PAGESA

8.1. Mënyra e pagesës zgjidhet nga Blerësi veç e veç për çdo porosi.

8.2. Blerësi mund të zgjedhë një mundësi pagese kur vendos një porosi nga mënyrat e mëposhtme të pagesës:

a) përmes një sistemi të sigurt të pagesave në internet PayPal ose tPay

b) Transferimi në një llogari bankare.

8.3. Nuk është e mundur që Blerësi të bëjë një pagesë duke dërguar para ose çek.

8.4. Në rastin e një transferimi në një llogari bankare polake (parapagimet), e gjithë shuma e treguar në postën elektronike që konfirmon vendosjen e porosisë në Dyqan duhet të transferohet brenda ditëve të punës 5, të llogaritura nga data e dërgimit të blerësit një mesazh që përmbledh rendin e përmendur në pikën 5.4 më lart, në llogari Detajet e bankës së dyqanit, së bashku me titullin e transferimit, që është edhe numri i porosisë. Pagesa konsiderohet e bërë në kohën e kreditimit të llogarisë bankare të Dyqanit. Brenda periudhës së lartpërmendur, mallrat e porositura mbulohen nga rezervimi.

8.5. Nëse transferimi nuk është bërë brenda periudhës së lartpërmendur, urdhri do të konsiderohet si jo i paraqitur dhe oferta e blerjes së blerësit do të skadojë, gjë që rezulton në anulimin e porosisë dhe skadimin e rezervimit.

8.6. Shitësi konfirmon pranimin e pagesës për porosinë me postë elektronike.

8.7. Në rrethana të jashtëzakonshme, është e mundur të zgjasni afatin e pagesës, por për vlefshmërinë e tij është e nevojshme që Shitësi të pranojë një afat të tillë të ri me postë elektronike.

8.8. Nëse Blerësi dëshiron të marrë një faturë, duke vendosur një porosi në Dyqan ai pranon të lëshojë dhe dërgojë elektronikisht në adresën e postës elektronike të siguruar prej tij, faturat, kopjimet e këtyre faturave dhe korrigjimet e tyre, në përputhje me Rregulloren e Ministrit të Financave të 20 Dhjetor 2012 në për dërgimin e faturave në formë elektronike, rregullat për ruajtjen e tyre dhe procedurën e vënies së tyre në dispozicion të organit tatimor ose autoritetit të kontrollit fiskal (Gazeta e Ligjeve 2010, pika 1528).

9. Mundësia e kursimit, duke parë tekstin e kontratës.

9.1. Këto rregullore mund të gjenden në faqen e internetit të Dyqanit në www.moimili.net / faqe / rregullore.

9.2. Përveç kësaj, duke përdorur funksionin e disponueshëm në shfletuesin në internet, mund të printoni dhe ruani Rregulloret në formën e një dokumenti.

9.3. Të dhënat e porosisë së vendosur mund të arkivohen gjithashtu: duke shkarkuar Rregulloren dhe duke kursyer të dhënat e mbledhura në faqen e fundit të porosisë së vendosur në Dyqan duke përdorur funksionet e disponueshme në shfletuesin, ose duke kursyer të dhënat e përfshira në informacionin në lidhje me detajet e porositjes të dërguara në adresën e postës elektronike të dhënë nga blerësi.

10. PDRDITIM NGA KONTRATA

10.1. Në bazë të Aktit të 30 të majit 2014 për të drejtat e konsumatorit (Journal of Laws of 24 Qershor 2014), një konsumator (një person fizik që bën një transaksion juridik me një sipërmarrës që nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me biznesin ose veprimtarinë e tij profesionale), i cili ka lidhur një kontratë në distancë ose jashtë ambienteve të biznesit ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata brenda ditëve 14 pa dhënë ndonjë arsye dhe pa shpenzime pësuese, përveç kostove të përcaktuara në art. 33, art. Seksioni 34 2 dhe art. 35 i Aktit të 30 Maj 2014 për të drejtat e konsumatorit.

10.2. Afati i tërheqjes nga kontrata skadon pas skadimit të ditëve 14 nga data e dorëzimit.

10.3. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, Blerësi që është konsumator duhet ta informojë Shitësi, duke i dhënë emrin e tij, adresën e plotë postare dhe, nëse është e mundur, numrin e telefonit, numrin e faksit dhe adresën e postës elektronike, lidhur me vendimin e tij për tërheqjen nga kontrata me një deklaratë të qartë me shkrim. Blerësi mund të përdorë formularin e tërheqjes së modelit, bashkangjitur si Shtojcën 2 të Aktit të 30 Maj 2014 për të drejtat e konsumatorit, por nuk është i detyrueshëm. Blerësi gjithashtu mund të plotësojë dhe të paraqesë një formular tërheqjeje të disponueshëm në faqen e internetit të Shitësit www.moimili.net. Nëse Blerësi përdor këtë mundësi, Shitësi menjëherë dërgon konfirmimin e marrjes së informacionit për tërheqjen nga kontrata me email në adresën e dhënë nga Blerësi. Për të përmbushur afatin e tërheqjes nga kontrata, mjafton të dërgoni informacione në lidhje me ushtrimin e së drejtës për t'u tërhequr nga kontrata përpara afatit të tërheqjes nga kontrata.

10.4. Në rast të tërheqjes nga kontrata, kontrata konsiderohet e pavlefshme dhe Shitësi i kthehet Blerësit që është konsumator të gjitha pagesat e marra nga Blerësi, përfshirë kostot e dorëzimit (përveç kostove shtesë që vijnë nga metoda e dorëzimit të zgjedhur nga Blerësi përveç metodës më të lirë të zakonshme të ofrimit të Shitësit) , menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se ditët 14 nga dita në të cilën Shitësi mori informacione rreth ushtrimit të së drejtës së blerësit për t'u tërhequr nga kontrata. Shitësi do të kthejë pagesën duke përdorur të njëjtat mënyra pagese që janë përdorur nga blerësi në transaksionin origjinal, përveç nëse Blerësi ka rënë dakord për një zgjidhje të ndryshme. Blerësi nuk ka asnjë tarifë të lidhur me kthimin e pagesës. Shitësi mund të ndalojë rimbursimin deri në marrjen e sendit ose derisa blerësi të sigurojë provën e dërgimit të tij përsëri, cilindo që të ndodhë i pari.

10.5. Kur ushtron të drejtën e tërheqjes, Blerësi që është konsumator është i detyruar të dërgojë ose transferojë mallrat në adresën e Shitësit Moi Mili Klaudia Wcisło, Piłsudskiego 20 / 5 rrugë, 33-100 Tarnów menjëherë, dhe në çdo rast jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën Pritësi mori informacion mbi ushtrimin nga Blerësi i së drejtës për t'u tërhequr nga kontrata. Afati plotësohet nëse Blerësi dërgon sendin përsëri para skadimit të ditëve 14. Blerësi bart koston e drejtpërdrejtë të kthimit të sendit. Blerësi është vetëm përgjegjës për zvogëlimin e vlerës së sendit që vjen nga përdorimi i tij në një mënyrë të ndryshme nga sa ishte e nevojshme për të vendosur natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e sendit.

10.6. Blerësi i cili është një konsumator nuk i mban shpenzimet e sigurimit të përmbajtjes dixhitale që nuk është e ruajtur në një medium të prekshëm, nëse nuk ka pranuar të kryejë shërbimin përpara afatit të tërheqjes nga kontrata ose nuk është informuar për humbjen e së drejtës së tij për t'u tërhequr nga kontrata në kohën e dhënies së një pëlqimi të tillë ose Shitësi nuk ka dhënë konfirmim në përputhje me artin. Seksioni 15 1 dhe art. Seksioni 21 1 i Aktit të 30 Maj 2014 për të drejtat e konsumatorit (Gazeta e Ligjeve të 24 Qershor 2014)

10.7. E drejta e tërheqjes nuk është e zbatueshme për kontratat:
a) për ofrimin e shërbimeve, nëse sipërmarrësi ka kryer plotësisht shërbimin me pëlqimin e shprehur të konsumatorit, i cili ishte njoftuar para fillimit të shërbimit që pas kryerjes së shërbimit nga sipërmarrësi do të humbasë të drejtën për t'u tërhequr nga kontrata;
b) në të cilën çmimi ose shpërblimi varet nga luhatjet në tregun financiar mbi të cilin sipërmarrësi nuk ka kontroll dhe që mund të ndodhë para afatit të tërheqjes nga kontrata;
c) në të cilin subjekti i shërbimit është një send i parafabrikuar, i prodhuar sipas specifikave të konsumatorit ose shërben për të përmbushur nevojat e tij individuale;
d) në të cilin subjekti i shërbimit është një artikull që është subjekt i përkeqësimit të shpejtë ose i një afati të shkurtër kohor;
e) në të cilën objekt i shërbimit është një artikull i dorëzuar në një paketë të mbyllur, e cila pas hapjes së paketës nuk mund të kthehet për shkak të mbrojtjes shëndetësore ose arsye higjene, nëse paketimi është hapur pas lindjes;
f) në të cilat objekt i shërbimit janë gjëra që pas lindjes, për shkak të natyrës së tyre, janë të lidhura në mënyrë të pandashme me gjëra të tjera;
g) në të cilin objekt i shërbimit janë pijet alkoolike, çmimi i të cilave është rënë dakord në përfundim të kontratës së shitjes, dhe dorëzimi i të cilit mund të bëhet vetëm pas skadimit të ditëve 30 dhe vlera e të cilit varet nga luhatjet në treg mbi të cilat sipërmarrësi nuk ka kontroll;
h) në të cilën konsumatori kërkoi shprehimisht që sipërmarrësi të vinte tek ai për riparim ose mirëmbajtje urgjente; nëse sipërmarrësi ofron shërbime shtesë, përveç atyre të kërkuara nga konsumatori, ose siguron sende të ndryshme nga pjesët rezervë të nevojshme për të kryer riparimin ose mirëmbajtjen, konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata në lidhje me shërbime ose sende shtesë;
i) në të cilin subjekti i shërbimit janë regjistrime të shëndosha ose vizuale ose programe kompjuterike të dorëzuara në një paketë të mbyllur, nëse paketa është hapur pas lindjes;
j) për dërgimin e gazetave, revistave periodike ose revistave, me përjashtim të kontratave të pajtimit;
k) i lidhur përmes një ankandi publik;
l) për ofrimin e shërbimeve akomoduese, përveç për qëllime banimi, transportin e mallrave, marrjen me qira të makinave, gastronominë, shërbimet e kohës së lirë, argëtuese, sportive ose ngjarje kulturore, nëse kontrata tregon ditën ose periudhën e ofrimit të shërbimit;
m) për furnizimin e përmbajtjes dixhitale që nuk ruhet në një medium të prekshëm, nëse kryerja e shërbimit filloi me pëlqimin e shprehur të konsumatorit para afatit të tërheqjes nga kontrata dhe pasi të jetë njoftuar nga sipërmarrësi për humbjen e së drejtës për t'u tërhequr nga kontrata.

11. PROCEDURAT E ANKESAVE DHE KUSHTET E GARANCIS

11.1. Shitësi është i detyruar t'i sigurojë blerësit një produkt pa defekte.

11.2. Shitësi i përgjigjet Konsumatorit me kushtet e përcaktuara në art. 556 i Kodit Civil dhe ato pasuese për defekte (garanci).

11.3. Në rastin e një kontrate me një konsumator, nëse është zbuluar një defekt fizik brenda një viti nga dorëzimi i sendit, supozohet se ai ka ekzistuar në kohën kur rreziku i kalohej konsumatorit.
11.4. Konsumatori, nëse sendi i shitur ka një defekt, mund:
a) të bëjë një deklaratë që kërkon uljen e çmimit;
b) të paraqesë një deklaratë të tërheqjes nga kontrata;
përveç nëse Shitësi menjëherë dhe pa shqetësime të padrejta ndaj Konsumatorit e zëvendëson sendin e dëmtuar me një jo të dëmtuar ose heq defektin. Sidoqoftë, nëse sendi tashmë është zëvendësuar ose riparuar nga Shitësi ose Shitësi nuk e ka përmbushur detyrimin për të shkëmbyer sendin për një pa defekte ose për të hequr defektin, ai nuk do të ketë të drejtë të zëvendësojë sendin ose të heqë defektin.

11.5. Konsumatori mundet në vend që të heqë defektin e propozuar nga Shitësi të kërkojë zëvendësimin e sendit për një pa defekt ose në vend të zëvendësimit të sendit të kërkojë heqjen e defektit, përveç nëse sjellja e sendit në përputhje me kontratën në mënyrën e zgjedhur nga Konsumatori është e pamundur ose do të kërkojë kosto të tepërt në krahasim me metodën e propozuar nga shitësi , ndërsa vlerësimi i kostove të tepërta merr në konsideratë vlerën e sendit pa defekte, llojin dhe domethënien e defektit të gjetur, dhe gjithashtu merr parasysh disavantazhet ndaj të cilave do të ekspozohej konsumatori
mënyra e të kënaqurit.

11.6. Konsumatori mund të mos tërhiqet nga kontrata nëse defekti është i parëndësishëm.

11.7. Konsumatori, nëse sendi i shitur ka një defekt, mund të:
a) të kërkojë zëvendësimin e sendit me një të lirë nga defektet;
b) kërkojnë heqjen e defektit.

11.8. Shitësi është i detyruar të zëvendësojë sendin e dëmtuar për një jo të dëmtuar ose ta heqë atë
defekt brenda një kohe të arsyeshme pa shqetësime të padrejta për konsumatorin.

11.9. Shitësi mund të refuzojë të plotësojë kërkesën e Konsumatorit nëse sjellja e sendit të dëmtuar në përputhje me kontratën në mënyrën e zgjedhur nga blerësi është e pamundur ose do të kërkojë shpenzime të tepërta në krahasim me mënyrën tjetër të mundshme për ta sjellë atë në përputhje me kontratën.

11.10. Në rast se është instaluar sendi i dëmtuar, Konsumatori mund të kërkojë që Shitësi të çmontojë dhe ri-montojë pasi ta zëvendësojë atë me një jo të dëmtuar ose të heqë defektin, megjithatë, është i detyruar të bartë disa nga kostot që lidhen me të tejkalojnë çmimin e artikullit të shitur, ose mund t'i kërkojë shitësit të paguajë një pjesë të kostove çmontim dhe riinstalim, deri në çmimin e sendit të shitur. Në rast të mosarritjes së detyrimit nga Shitësi, Konsumatori ka të drejtë t'i kryejë këto aktivitete në kurriz dhe rrezik të Shitësit.

11.11. Konsumatori i cili ushtron të drejtat nën garanci është i detyruar me shpenzimet e Shitësit të dorëzojë sendin e dëmtuar në adresën e ankesës, dhe nëse, për shkak të llojit të sendit ose mënyrës së instalimit të tij, dorëzimi i sendit nga Konsumatori do të ishte tepër i vështirë, Konsumatori është i detyruar ta bëjë artikullin në dispozicion të Shitësit në vendin ku cila gjë është Në rast të mosarritjes së detyrimit nga Shitësi, Konsumatori ka të drejtë të kthejë sendin në kurriz dhe rrezik të Shitësit.

11.12. Kostot e zëvendësimit ose riparimit përballohen nga Shitësi, përveç situatës së përshkruar në paragraf 11 pikë 10 më lart.

11.13. Shitësi është i detyruar të pranojë një send të dëmtuar nga Konsumatori në rast të shkëmbimit të sendit për një jo të dëmtuar ose tërheqjes nga kontrata.

11.14. Shitësi brenda katërmbëdhjetë ditësh do t'i përgjigjet:
a) një deklaratë që kërkon një ulje të çmimit;
b) një deklaratë tërheqjeje nga kontrata;
c) të kërkojë zëvendësimin e sendit me një të lirë nga defektet;
d) kërkesë për heqjen e defektit.
Përndryshe, konsiderohet se ai e konsideroi të arsyeshme deklaratën ose kërkesën e Konsumatorit.

11.15. Shitësi është përgjegjës për garancinë nëse një defekt fizik është gjetur brenda dy viteve nga sendi që i është dorëzuar Konsumatorit, dhe nëse sendi që shitet përdoret brenda një viti nga sendi që i është dorëzuar Konsumatorit.

11.16. Kërkesa e Konsumatorit për të hequr defektin ose për të shkëmbyer sendin e shitur për një pa defekte skadon pas një viti, duke llogaritur nga dita e gjetjes së defektit, por jo më herët se dy vjet pasi sendi u lëshua te Konsumatori, dhe nëse objekt i shitjes është artikulli i përdorur brenda një viti nga duke ia dorëzuar artikullin Konsumatorit.

11.17. Në rast se data e skadimit të sendit të specifikuar nga Shitësi ose prodhuesi përfundon pas dy vjetësh nga data e dorëzimit të sendit tek Konsumatori, Shitësi është përgjegjës për garancinë për defektet fizike të këtij artikulli të gjetur para kësaj date.

11.18. Në datat e përcaktuara në paragrafin 11 pikë 15-17 Konsumatori mund të paraqesë një deklaratë të tërheqjes nga kontrata ose një ulje të çmimit për shkak të një defekti fizik të sendit të shitur, dhe nëse konsumatori kërkoi zëvendësimin e sendit për një jo të dëmtuar ose heqjen e defektit, fillon afati i paraqitjes së deklaratës së tërheqjes nga kontrata ose ulja e çmimit. në skadimin joefektiv të afatit për shkëmbimin e gjërave ose heqjen e defektit.

11.19. Në rast të një hetimi para gjykatës ose gjykatës së arbitrazhit të një prej të drejtave nën garanci, afati kohor për ushtrimin e të drejtave të tjera që Konsumatori ka të drejtë nën këtë titull do të pezullohet deri në përfundimin përfundimtar të procedurës. Prandaj, vlen edhe për procedurat e ndërmjetësimit, kur afati i ushtrimit të të drejtave të tjera nën garanci, me të drejtën e Konsumatorit, fillon të rrjedhë nga dita kur gjykata nuk pranon të aprovojë marrëveshjen e lidhur para ndërmjetësit ose përfundimin joefektiv të ndërmjetësimit.

11.20. Për të ushtruar të drejtat nën garancinë për defektet juridike të sendit të shitur, do të zbatohet paragrafi 11 pika 15-16, përveç që periudha do të zgjasë nga dita në të cilën Konsumatori mësoi për ekzistencën e defektit, dhe nëse Konsumatori mësoi për ekzistencën e defektit vetëm në si rezultat i një veprimi të palës së tretë - nga dita në të cilën vendimi i dhënë në mosmarrëveshjen me palën e tretë u bë i formës së prerë.

11.21. Nëse, për shkak të një defekti në gjërat, Konsumatori ka bërë një deklaratë të tërheqjes nga kontrata ose uljen e çmimit, ai mund të kërkojë kompensim për dëmin që pësoi sepse ai e lidhi kontratën, pa qenë në dijeni të ekzistencës së defektit, edhe nëse dëmi ishte pasojë e rrethanave për të cilat Shitësi nuk është përgjegjës, në veçanti, mund të kërkojë rimbursimin e kostove të lidhjes së kontratës, kostot e mbledhjes, transportin, ruajtjen dhe sigurimin e mallrave, rimbursimin e shpenzimeve të bëra në masën që nuk ka përfituar prej tyre, dhe nuk ka marrë rimbursimin e tyre nga një palë e tretë dhe rimbursimin e kostove të procesit. Kjo nuk paragjykon dispozitat për detyrimin për të riparuar dëmet në parimet e përgjithshme.

11.22. Skadimi i çdo periudhe për të identifikuar një defekt nuk parandalon ushtrimin e të drejtave të garancisë nëse Shitësi ka fshehur mashtrime defektin.

11.23. Shitësi, nëse është i detyruar t'i sigurojë ose sigurojë një përfitim financiar Konsumatorit, e kryen atë pa vonesë të panevojshme, jo më vonë se brenda periudhës së parashikuar me ligj.

12. MBROJTJA E T DHNAVE PERSONALE

12.1. Administratori i bazave të të dhënave të të dhënave personale të dhëna nga konsumatorët e dyqanit është Shitësi.

12.2. Shitësi merr përsipër të mbrojë të dhënat personale në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të 29 Gusht 1997 dhe Aktit të Shërbimeve Elektronike të 18 Korrik 2002. Blerësi, duke i dhënë të dhënat e tij personale Shitësit kur vendos porosinë, pajtohet për përpunimin e tyre nga Shitësi me qëllim të plotësimit të porosisë. Blerësi ka mundësinë për të parë, ndryshuar, azhurnuar dhe fshirë të dhënat e tij personale në çdo kohë.

12.3 Të dhënat personale nuk u zbulohen nga Shitësi subjekteve të tjera për qëllime të ndryshme nga sa përcaktohet në pikën 13.2.

12.4 Të dhënat personale përpunohen dhe mbrohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në një mënyrë që parandalon hyrjen nga palët e treta.

13. DISPOZITA T FUNDIT

13.1. Rregulloret dhe kontrata e shitjes e lidhur midis Shitësit dhe Blerësit janë subjekt i ligjit polak.

13.2. Eachdo blerës është i detyruar të lexojë Rregulloret, dhe dispozitat e tij bëhen detyruese për blerësin në kohën e vendosjes së porosisë së tij në Dyqan.

13.3. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre rregulloreve ose një pjesë e provizionit është ose bëhet joefektive, ajo nuk i bën dispozitat e mbetura joefektive dhe nuk ndikon në vlefshmërinë e kontratës së lidhur të shitjes. Një dispozitë joefektive duhet të zëvendësohet nga një dispozitë e përshtatshme ligjore e lejueshme që përmbush më së miri qëllimin e provizionit të pavlefshëm.

13.4. Blerësi mund të ndërmarrë një veprim kundër Shitësit përpara një gjykate të zakonshme që ka juridiksion mbi vendin e banimit / zyrën e regjistruar të Blerësit ose Shitësit. Shitësi mund të ndërmarrë një veprim kundër Blerësit vetëm në një gjykatë të zakonshme që ka juridiksion mbi vendbanimin / zyrën e regjistruar të Blerësit.

13.5 Shitësi mund të bëjë ndryshime në këto Rregullore në çdo kohë, ndërsa këto ndryshime nuk mund të përkeqësojnë situatën (të drejtat) e Blerësit, porosia e të cilit është në proces, dhe është paraqitur gjatë periudhës së vlefshmërisë së Rregulloreve të mëparshme.

Rregulloret e 13.6 zbatohen nga 25 Dhjetor 2014.