Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. DISPOZITA T PRGJITHSHME

1.1. Kjo politikë e privatësisë e Dyqanit Online është informuese, që do të thotë se nuk është një burim detyrimesh për Përdoruesit e Shërbimit ose Konsumatorët e Dyqanit Online.

1.2. Administratori i të dhënave personale të mbledhura përmes Dyqanit Online është Klaudia Wcisło, e cila drejton një biznes nën emrin Klaudia Wcisło Moi Mili, i regjistruar në Regjistrin Qendror dhe Informacionin mbi Aktivitetin Ekonomik të Republikës së Polonisë të mbajtur nga ministri kompetent për ekonominë, i cili ka: adresën e vendit të biznesit dhe adresën për dorëzim: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Warsaw, NIP 9930439924, REGON 146627846, adresa e postës elektronike: moimili.info@gmail.com- tutje referuar si "Administrator" dhe duke qenë në të njëjtën kohë Ofruesi i Shërbimit të Dyqanit Online dhe Shitësi.

1.3. Të dhënat personale të Marrësit të Shërbimit dhe Konsumatorit përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të 29 Gusht 1997 (Gazeta e Ligjeve 1997 Nr. 133, pika 883 e ndryshuar) (në tekstin e mëtejmë: Akti për Mbrojtjen e të Dhënave Personale) dhe Ligji mbi ofrimi i shërbimeve me mjete elektronike të 18 korrik 2002 (Gazeta e Ligjeve 2002 Nr. 144, pika 1204, e ndryshuar).

1.4. Administratori kujdeset të veçantë për të mbrojtur interesat e subjekteve të të dhënave, dhe veçanërisht siguron që të dhënat e mbledhura nga ai të përpunohen në përputhje me ligjin; të mbledhura për qëllime të përcaktuara, të ligjshme dhe që nuk i nënshtrohen përpunimit të mëtejshëm të papajtueshëm me ato qëllime; faktikisht të sakta dhe adekuate në lidhje me qëllimet për të cilat ato përpunohen dhe ruhen në një formë që mundëson identifikimin e personave me të cilët ata lidhen, jo më shumë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit.

1.5. Të gjitha fjalët, shprehjet dhe akronimet që shfaqen në këtë faqe interneti dhe fillojnë me një shkronjë të madhe (p.sh. Shitësi, Dyqani Online, Shërbimi Elektronik) duhet të kuptohen në përputhje me përkufizimin e tyre të përfshirë në Rregulloret e Dyqanit Online, të disponueshëm në faqen e internetit të Dyqanit Online.

2. QURLLIMI DHE FUSHA E KOLEKTIMIT T T DHNAVE DHE PECRFITIMET E T D DHNAVE

2.1. Sa herë që qëllimi, fushëveprimi dhe marrësi i të dhënave të përpunuara nga Administratori rezultojnë nga veprimet e ndërmarra nga Përdoruesi i Shërbimit ose Konsumatori në Dyqanin Online. Për shembull, nëse Konsumatori zgjedh koleksionin personal në vend të korrierit kur vendos urdhrin, atëherë të dhënat e tij personale do të përpunohen për përfundimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Shitjes, por nuk do të vihen më në dispozicion të transportuesit që kryen dërgesën me kërkesë të Administratorit.

2.2. Qëllimet e mundshme të mbledhjes së të dhënave personale të Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorëve nga Administratori:
a) Përfundimi dhe zbatimi i Marrëveshjes së Shitjes ose kontratës për ofrimin e Shërbimeve Elektronike (p.sh. Llogaria).
b) Tregtimi i drejtpërdrejtë i produkteve ose shërbimeve vetjake të Administratorit.
c) Marrësit e mundshëm të të dhënave personale të Konsumatorëve të dyqaneve online:
- Në rastin e një Konsumatori që përdor Dyqanin Online me metodën e dorëzimit përmes postës ose korrierit, Administratori siguron të dhënat personale të mbledhura të Klientit tek transportuesi i zgjedhur ose ndërmjetësi që kryen dërgesën me kërkesë të Administratorit.
- Në rastin e një Konsumatori që përdor Dyqanin Online me një metodë elektronike pagese ose karte pagese, Administratori siguron të dhënat personale të mbledhura të Klientit tek njësia e zgjedhur që shërben pagesat e mësipërme në Dyqanin Online.

2.3. Administratori mund të përpunojë të dhënat personale të mëposhtme të Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorëve që përdorin Dyqanin Online: emrin dhe mbiemrin; adresën e postës elektronike; numrin e telefonit të kontaktit; adresa e dorëzimit (rruga, numri i shtëpisë, numri i apartamentit, kodi postar, qyteti, vendi), adresa e vendbanimit / afarizmit / adresa e regjistruar (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit). Në rastin e Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorët që nuk janë Konsumatorë, Administratori mund të përpunojë gjithashtu emrin e kompanisë dhe numrin e identifikimit të taksave (NIP) të Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorit.

2.4. Sigurimi i të dhënave personale të përmendura në pikën e mësipërme mund të jetë i nevojshëm për përfundimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Shitjes ose kontratës për ofrimin e Shërbimeve Elektronike në Dyqanin Online. Do herë, fushëveprimi i të dhënave të kërkuara për lidhjen e një kontrate tregohet më parë në faqen e internetit të Dyqanit Online dhe në Rregulloren e Dyqanit Online.

3. LLOJET DHE T AND DHNAT OPERATIVE

3.1. Cookies janë informacione të vogla teksti në formën e skedarëve të tekstit, të dërguara nga serveri dhe ruhen në anën e personit që viziton uebfaqen e Dyqanit Online (p.sh. në diskun e ngurtë të një kompjuteri, laptopi ose në kartën e kujtesës së smartphone - në varësi të cilës pajisje përdor duke vizituar Dyqanin tonë Online). Informacione të hollësishme rreth Cookies si dhe historisë së krijimit të tyre mund të gjenden, ndër të tjera Here: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administratori mund të përpunojë të dhënat e përfshira në cookies kur vizitorët përdorin faqen e internetit të Dyqanit Online për qëllimet e mëposhtme:
a) Identifikoni Përdoruesit e Shërbimit si të regjistruar në Dyqanin Online dhe të tregojnë se ata janë regjistruar;
b) duke kujtuar Produktet e shtuara në shportë për të vendosur një Urdhër;
c) duke kujtuar të dhënat nga Formularët e Plotësuar të Porosit, sondazhet ose të dhënat e hyrjes në Dyqanin Online;
d) përshtatja e përmbajtjes së faqes në internet të Dyqanit Online me preferencat individuale të Marrësit të Shërbimit (p.sh. në lidhje me ngjyrat, madhësinë e shkronjave, paraqitjen e faqeve) dhe optimizimin e përdorimit të faqeve të Dyqanit Online;
e) mbajtjen e statistikave anonime që tregojnë se si të përdorin faqen e internetit të Dyqanit Online.
f) Si parazgjedhje, shumica e shfletuesve të internetit të disponueshëm në treg pranojnë cookie të kursyera si parazgjedhje. Të gjithë kanë aftësinë të specifikojnë kushtet për përdorimin e cookies duke përdorur cilësimet e tyre të shfletuesit të internetit. Kjo do të thotë që, për shembull, mund të kufizoni pjesërisht (p.sh. përkohësisht) ose të çaktivizoni plotësisht mundësinë e ruajtjes së Cookies - në rastin e fundit, megjithatë, kjo mund të ndikojë në disa nga funksionalitetet e Dyqanit Online (për shembull, mund të jetë e pamundur të kaloni nëpër rrugën e Rendit përmes Formularit të Rendit për shkak të për të mos kujtuar Produkte në shportë gjatë hapave të ardhshëm të vendosjes së Rendit).

3.3. Cilësimet e shfletuesit të uebit për cookies janë të rëndësishme nga pikëpamja e pëlqimit për përdorimin e cookies nga dyqani ynë online - në përputhje me ligjin, një pëlqim i tillë mund të shprehet edhe përmes cilësimeve të shfletuesit të internetit. Në mungesë të një pëlqimi të tillë, duhet të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit në fushën e cookies.

3.4 Informacione të hollësishme për ndryshimin e cilësimeve për cookies dhe fshirjen e pavarur të tyre në shfletuesit më të njohur të uebit janë në dispozicion në seksionin e ndihmës së shfletuesit të internetit.

Administratori 3.5 përpunon gjithashtu të dhëna operative anonimike që lidhen me përdorimin e Dyqanit Online (adresa IP, domeni) për të gjeneruar statistika të dobishme në administrimin e Dyqanit Online. Këto të dhëna janë agregate dhe anonime, d.m.th. ato nuk përmbajnë tipare që identifikojnë vizitorët në Dyqanin Online. Këto të dhëna nuk u zbulohen palëve të treta.

4. BAZA P FORR PROCESIN E TAT DHNAVE

4.1. Sigurimi i të dhënave personale nga Marrësi i Shërbimit ose Konsumatori është vullnetare, megjithatë mosdhënia e të dhënave personale të treguara në faqen e internetit të Dyqanit Online dhe Rregulloreve të Dyqanit Online, të nevojshme për përfundimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Shitjes ose kontratës për sigurimin e Shërbimeve Elektronike, rezulton në pamundësinë e lidhjes së kësaj kontrate.

4. 2. Baza e përpunimit të të dhënave personale të Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorit është nevoja për të kryer kontratën në të cilën ai është palë ose të ndërmarrë veprime me kërkesën e tij përpara lidhjes së saj. Në rastin e përpunimit të të dhënave me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë të produkteve ose shërbimeve të veta të Administratorit, baza për përpunimin e tillë është (1) pëlqimi paraprak i Marrësit të Shërbimit ose Konsumatorit ose (2) përmbushja e qëllimeve të justifikuara me ligj, të ndjekura nga Administratori (në përputhje me nenin 23, paragrafi 4 i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale tregtimi i drejtpërdrejtë i produkteve ose shërbimeve të veta të Administratorit konsiderohet një qëllim legjitim).

5. E DREJTA E KONTROLLIT, HYRJES DHE PTRMBAJTJA E TAT DHNAVE TUAJ
PËRMIRËSIMI

5.1. Marrësi i Shërbimit ose Konsumatori ka të drejtë të përdorë të dhënat e tyre personale dhe t'i korrigjojë ato.

5.2. Persondo person ka të drejtë të kontrollojë përpunimin e të dhënave në lidhje me të, të përfshira në grupin e të dhënave të Administratorit, dhe veçanërisht të drejtën për: të kërkojë plotësimin, azhurnimin, korrigjimin e të dhënave personale, duke pezulluar përkohësisht ose përgjithmonë përpunimin e tyre ose fshirjen e tyre, nëse ato janë jo të plota, të vjetruara, false ose janë mbledhur në kundërshtim me Aktin ose nuk janë më të nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin janë mbledhur.

5.3. Nëse Klienti ose Konsumatori japin pëlqimin për përpunimin e të dhënave për qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë të produkteve ose shërbimeve të veta të Administratorit, pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

5.4. Në rast se Administratori synon të përpunojë ose përpunojë të dhënat e Marrësit të Shërbimit ose të Klientit për qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë të produkteve ose shërbimeve të veta të Administratorit, subjekti i të dhënave gjithashtu ka të drejtë të (1) të paraqesë një kërkesë të shkruar, të motivuar për të ndaluar përpunimin e të dhënave të tij për shkak të situatës së saj të veçantë ose (2) të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij.

5.5. Për të ushtruar të drejtat e përmendura më lart, mund të kontaktoni Administratorin duke dërguar një mesazh të duhur me shkrim ose me postë elektronike në adresën e Administratorit të treguar në fillim të kësaj politike të privatësisë.

6. DISPOZITA T FUNDIT

6.1. Dyqani Online mund të përmbajë lidhje me uebfaqe të tjera. Administratori kërkon që pasi të kaloni në faqet e internetit të tjera, të lexoni politikën e privatësisë të përcaktuar atje. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për këtë Dyqan Online.

6.2. Administratori përdor masa teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara, të përshtatshme për kërcënimet dhe kategoritë e të dhënave të mbrojtura, dhe në veçanti mbron të dhënat kundër zbulimit të personave të paautorizuar, heqjen nga një person i paautorizuar, përpunimin në kundërshtim me ligjet në fuqi dhe ndryshimin, humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin.

6.3. Administratori siguron masat e mëposhtme teknike për të parandaluar blerjen dhe modifikimin e të dhënave personale të dërguara në mënyrë elektronike nga persona të paautorizuar:
a) Sigurimi i të dhënave të vendosura kundër përdorimit të paautorizuar.
b) Qasja në Llogari vetëm pasi të keni siguruar hyrjen dhe fjalëkalimin individual.